ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

21.05.2019.

MILANO ITALY -- ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 1.1.15 -- WE'RE AT WAR WITH THE MIND AND MĀYĀ AND MUST AVOID OFFENSES -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S CLASS – 22 JUNE 2002 [PART 2]

18.05.2019.

ŚRĪLA MĀDHAVENDRA PURĪ -- APPEARANCE – 18 MAY 2019 SATURDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 2]

 

 

VERSE 33

 

jagad-guru mādhavendra kari' prema dāna

ei śloka paḍi' teńho kaila antardhāna

 

SYNONYMS: jagat-guru — the spiritual master of the entire world; mādhavendra — Mādhavendra Purī; kari' prema dāna — giving ecstatic love of Kṛṣṇa as charity; ei śloka paḍi' — reciting this verse; teńho — he; kaila antardhāna — passed away from this material world.

 

TRANSLATION

 

His Divine Grace Mādhavendra Purī, the spiritual master of the entire world, thus distributed ecstatic love for Kṛṣṇa. While passing away from the material world, he chanted the following verse.

 

Njegova Božanska Milost Mādhavendra Purī, duhovni učitelj čitavog svijeta, tako daje zanosnu ljubav prema Kṛṣṇi. Dok je napuštao materijalni svijet, izgovorio je slijedeći stih.

 

VERSE 34

 

ayi dīna-dayārdra nātha he

mathurā-nātha kadāvalokyase

hṛdayaḿ tvad-aloka-kātaraḿ

dayita bhrāmyati kiḿ karomy aham

 

SYNONYMS: ayi — O My Lord; dīna — on the poor; dayā-ārdra — compassionate; nātha — O master; he — O; mathurā-nātha — the master of Mathurā; kadā — when; avalokyase — I shall see You; hṛdayam — My heart; tvat — of You; aloka — without seeing; kātaram — very much aggrieved; dayita — O most beloved; bhrāmyati — becomes overwhelmed; kim — what; karomi — shall do; aham — I.

 

TRANSLATION

 

"O My Lord! O most merciful master! O master of Mathurā! When shall I see You again? Because of My not seeing You, My agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now?"

 

“O Gospodine moj! O najmilostiviji Gospodaru! O Gospodaru Mathure! Kada ću te ponovo vidjeti? Pošto te ne mogu vidjeti, moje uznemireno srce je postalo nespokojno. O najvoljeniji, šta da sada radim?

 

VERSE 35

 

ei śloke kṛṣṇa-prema kare upadeśa

kṛṣṇera virahe bhaktera bhāva-viśeṣa

 

SYNONYMS: ei śloke — in this verse; kṛṣṇa-prema — love of Kṛṣṇa; kare upadeśa — teaches; kṛṣṇera virahe — by feeling separation from Kṛṣṇa; bhaktera — of the devotee; bhāva-viśeṣa — transcendental situation.

 

TRANSLATION

 

In this verse Mādhavendra Purī teaches how to achieve ecstatic love for Kṛṣṇa. By feeling separation from Kṛṣṇa, one becomes spiritually situated.

 

U ovom stihu Mādhavendra Purī nas poučava, kako da dostignemo zanosnu ljubav prema Kṛṣṇi. Zahvaljujući osjećaju odvojenosti od Kṛṣṇe, osoba se uzdiže na duhovnu razinu.

 

VERSE 36

 

pṛthivīte ropaṇa kari' gelā premāńkura

sei premāńkurera vṛkṣa — caitanya-ṭhākura

 

SYNONYMS: pṛthivīte — within this material world; ropaṇa kari' — sowing; gelā — went; prema-ańkura — the seed of ecstatic love for Kṛṣṇa; sei prema-ańkurera — of that seed of ecstatic love for Kṛṣṇa; vṛkṣa — the tree; caitanya-ṭhākura — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu.

 

Mādhavendra Purī sowed the seed of ecstatic love for Kṛṣṇa within this material world and then departed. That seed later became a great tree in the form of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

 

Mādhavendra Purī je posijao sjeme zanosne [ekstatične] ljubavi prema Kṛṣṇi u ovom materijalnom svijetu i potom otišao. To sjeme je kasnije izraslo u veliko drvo u obliku Śrī Caitanye Mahāprabhua.

 

Antya-līlā            Chapter 8: Rāmacandra Purī Criticizes the Lord

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 8.33-36

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

17.05.2019.

ŚRĪLA MĀDHAVENDRA PURĪ -- APPEARANCE – 18 MAY 2019 SATURDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 1]


ŚRĪLA MĀDHAVENDRA PURĪ, JE BIO PRVI U TOM UČENIČKOM NASLIJEĐU, KOJI JE POKAZAO SIMPTOME LJUBAVI PREMA BOGU I PRVI KOJI JE NAPISAO PJESMU KOJA POČINJE RIJEČIMA -- AYI DĪNA-DAYĀRDRA NĀTHA: ,,O NAJMILOSTIVIJA BOŽANSKA OSOBO". U TOJ PJESMI SE NALAZI SJEME LJUBAVI PREMA BOGU, KOJU JE ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU NJEGOVAO.

 

ŚRĪLA VIŚVANĀTHA CAKRAVARTĪ KAŽE U SVOJOJ GURU-AṢṬAKA MOLITVI -- YASYA PRASĀDĀD BHAGAVAT-PRASĀDO YASYĀPRASĀDĀN NA GATIḤ KUTO 'PI: "MILOŠĆU DUHOVNOG UČITELJA OSOBA BIVA BLAGOSLOVLJENA MILOŠĆU KṚṢṆE. BEZ MILOSTI DUHOVNOG UČITELJA NE MOŽE NAPREDOVATI."

 

STIH 10

 

jaya śrī mādhavapurī kṛṣṇa-prema-pūra

bhakti-kalpatarura teńho prathama ańkura

 

SYNONYMS: jaya — all glories; śrī mādhava-purī — unto Mādhavendra Purī; kṛṣṇa-prema-pūra — a storehouse of all love of Godhead; bhakti-kalpa-tarura — of the desire tree of devotional service; teńho — he is; prathama — first; ańkura — fructification.

 

Sva slava Śrī Mādhavendra Purīyu, riznici sveg predanog služenja Kṛṣṇe! On je drvo želja predanog služenja. U njemu je sjeme predanog služenja prvo donijelo plod.

 

SMISAO: Śrī Mādhavendra Purī, poznat i kao Śrī Mādhava Purī, pripadao je učeničkom naslijeđu Madhvācārye i bio je proslavljeni sannyāsī. Śrī Caitanya Mahāprabhu je bio učenik u trećem koljenu učeničkog naslijeđa Śrī Mādhavendre Purīya. Proces obožavanja u učeničkom naslijeđu Madhvācārye se sastojao od obrednih ceremonija, s jedva nekim tragom ljubavi prema Bogu.

 

Śrī Mādhavendra Purī, je bio prvi u tom učeničkom naslijeđu, koji je pokazao simptome ljubavi prema Bogu i prvi koji je napisao pjesmu koja počinje riječima -- ayi dīna-dayārdra nātha: ,,O najmilostivija Božanska Osobo". U toj pjesmi se nalazi sjeme ljubavi prema Bogu, koju je Śrī Caitanya Mahāprabhu njegovao.

 

STIH 11

 

śrī-īśvarapurī-rūpe aṅkura puṣṭa haila

āpane caitanya-mālī skandha upajila

 

SYNONYMS: śrī-īśvara-purī — by the name Śrī Īśvara Purī; rūpe — in the form of; aṅkura — the seed; puṣṭa — cultivated; haila — became; āpane — Himself; caitanya-mālī — the gardener of the name Śrī Caitanya Mahāprabhu; skandha — trunk; upajila — expanded.

 

Sjeme predanog služenja je zatim donijelo plod u obliku Śrī Īśvare Purīya. Tada je sam vrtlar, Śrī Caitanya Mahāprabhu, postao deblo drveta predanog služenja,

 

SMISAO: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je opisao u svojoj Anubhāṣyi. “Śrī Īśvara Purī je živio u Kumāra-Haṭṭi, u kojoj danas postoji željeznička stanica Kāmarhaṭṭa. Nedaleko od tog mjesta nalazi se još jedna stanica pod nazivom Hālisahara, koja pripada istočnoj pruzi čija se početna stanica nalazi u istočnom dijelu Calcutte”.

 

Īśvara Purī se pojavio u brāhmaṇskoj porodici i bio je najdraži učenik Śrīla Mādhavendre Purīya. U osmom poglavlju posljednjeg dijela Śrī Caitanya-Caritāmṛte, Antya 8.28-31 rečeno je:

 

īśvara-purī gosāñi kare śrī-pada sevana  

sva-haste karena mala-mūtrādi mārjana

nirantara kṛṣṇa-nāma karāya smaraṇa  

kṛṣṇa-nāma kṛṣṇa-līlā śunāya anukṣaṇa

tuṣṭa hañā purī tāńre kaila ālińgana 

vara dilā kṛṣṇe tomāra ha-uka prema-dhana

sei haite īśvara-purī premera sāgara 

 

Na kraju svog života, Śrī Mādhavendra Purī je postao nemoćan i potpuno nepokretan. Īśvara Purī se toliko posvetio ličnom služenju Śrī Mādhavendre Purīya da je čistio čak i njegov izmet i mokraću. Stalno pjevajući Hare Kṛṣṇa mahā-mantru i podsjećajući Śrī Mādhavendru Purīya u posljednjim danima njegovog života na zabave Gospodina Kṛṣṇe, Īśvara Purī ga je od svih učenika najbolje služio. Zato ga je Mādhavendra Purī, veoma zadovoljan s njim, blagoslovio, rekavši: “Dragi moj dječače, mogu se samo moliti Kṛṣṇi da bude zadovoljan s tobom”.

 

Tako je Īśvara Purī, milošću svog duhovnog učitelja, Śrī Mādhavendre Purīya, postao veliki bhakta u okeanu ljubavi prema Bogu.

 

Śrīla Viśvanātha Cakravartī kaže u svojoj Guru-aṣṭaka molitvi -- yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi: "Milošću duhovnog učitelja osoba biva blagoslovljena milošću Kṛṣṇe. Bez milosti duhovnog učitelja ne može napredovati." Kao što možemo jasno vidjeti iz ovog primjera, osoba postaje savršena milošću duhovnog učitelja. Svevišnja Božanska Osoba uvijek štiti vaiṣṇavu, ali ako se desi da vaiṣṇava postane nemoćan i nepokretan, to je prilika za učenike da ga služe. Isvara Puri je zadovoljio svog duhovnog učitelja služenjem i zahvaljujući njegovim blagoslovima postao takva velika osoba da ga je Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu prihvatio za Svog duhovnog učitelja.

 

Śrīla Īśvara Purī je bio duhovni učitelj Śrī Caitanye Mahāprabhua, ali prije nego što je inicirao Gospodina Caitanyu otišao je u Navadvīp i tamo živio nekoliko mjeseci u kući Gopīnātha Ācārye. Gospodin Caitanya ga je upoznao u to vrijeme. Smatra se da je Śrīla Īśvara Purī  služio Śrī Caitanyu Mahāprabhua  recitirajući svoju knjigu, Kṛṣṇa-līlāmṛtu. To je objašnjeno u Jedanaestom Poglavlju Śrī Caitanya-Bhāgavate, Ādi-khaṇḍa.

 

Da bi druge poučio primjerom, kako biti vjeran učenik svog učitelja, Śrī Caitanya Mahāprabhu, Svevišnja Božanska Osoba, posjetio je rodno mjesto Īśvare Purīya u Kumāra-Haṭṭi i uzeo malo zemlje s tog mjesta. Tu zemlju je pažljivo čuvao i svaki dan bi pojeo mali dio. To je opisano u Caitanya-Bhāgavati, Ādi-khaṇḍa, Poglavlje Sedamnaest. Sada je postao običaj da bhakte slijedeći primjer Śrī Caitanye Mahāprabhua, posjete to mjesto i uzmu malo zemlje.

 

Ādi-līlā Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.10-11

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

04.05.2019.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 4 MAY 2019 SATURDAY – AMĀVASYĀ [PART 3]

 

 

ŚRĪLA PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI -- SPIRITUAL MASTER OF ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA -- DUHOVNI UČITELJ ŚRĪ GADĀDHARE PAṆḌITA.

 

GADĀDHARA PAṆḌITA JE U POČETKU POGREŠNO MISLIO DA JE PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI OBIČAN ČOVJEK KOJI SE ZANIMA SAMO ZA NOVAC, ALI JE KASNIJE, KADA GA JE ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU ISPRAVIO, POSTAO NJEGOV UČENIK.

 

ČETVRTA GRANA -- ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA, OPISAN JE KAO INKARNACIJA MOĆI ZADOVOLJSTVA ŚRĪ KṚṢṆE. ZATO MU NIKO NE MOŽE BITI RAVAN.

 

STIH 14

 

puṇḍarīka vidyānidhi — baḍa-śākhā jāni

yāńra nāma lañā prabhu kāndilā āpani

 

SYNONYMS: puṇḍarīka vidyānidhi — Puṇḍarīka Vidyānidhi; baḍa-śākhā — another big branch; jāni — I know; yāńra nāma — whose name; lañā — taking; prabhu — the Lord; kāndilā — cried; āpani — Himself.

 

Puṇḍarīka Vidyānidhi, treća velika grana, bio je toliko drag Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu da je u njegovom odsustvu Gospodin Caitanya ponekad plakao.

 

SMISAO: U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpiki [54], je opisano da je Śrīla Puṇḍarīka Vidyānidhi bio otac Śrīmatī Rādhārāṇī u Kṛṣṇa-līli. Śrī Caitanya Mahāprabhu se zato ophodio prema njemu kao prema Svom ocu. Otac Puṇḍarīke Vidyānidhiya je bio poznat kao Bāṇeśvara ili prema drugom mišljenju, kao Śuklāmbara Brahmacārī, a njegova majka se zvala Gańgādevī. Prema jednom mišljenju, Bāṇeśvara je bio potomak Śrī Śivarāma Gańgopādhyāye. Prvobitni dom Puṇḍarīke Vidyānidhiya se nalazio u Istočnom Bengalu [sada Bangladeshu], blizu Dacce u selu Bāghiyā, koje je pripadalo grupi brāhmaṇskih porodica poznatih kao Vārendre.

  

Vārendra brāhmaṇe su ponekad bili u zavadi s drugom grupom brāhmaṇa, poznatih kao Rāḍhīye, i zato je porodica Puṇḍarīke Vidyānidhiya bila ozloglašena i u to vrijeme nije uživala glas ugledne porodice. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura nas obavještava u svojoj Anubhāṣyi, da jedan od članova te porodice, po imenu Sarojānanda Gosvāmī, živi u Vṛndāvanu. Posebno obilježje te porodice je da je svaki od njenih članova imao samo jednog sina, ili ni jednog i zato porodica nije bila velika. U pokrajini Caṭṭagrāma u Istočnom Bengalu nalazi se mjesto poznato kao Hāta-Hājāri, a nedaleko od tog mesta postoji selo poznato kao Mekhalā-Grāma od Caṭṭagrāma u kome su živjeli preci Puṇḍarīke Vidyānidhiya. Mekhalā-Grāmi se može prići iz Caṭṭagrāme na konju, kolima s volovskom zapregom, ili parobrodom. Pristanište parobroda je poznato kao Annapūrṇāra-Ghāṭa. Rodno mjesto Puṇḍarīke Vidyānidhiya se nalazi oko četiri kilometra jugo-zapadno od Annapūrṇāra-Ghāṭa. Templ koji je tamo sagradio Puṇḍarīka Vidyānidhi je sada veoma star i treba ga obnoviti. Ako ne bude obnovljen, može se uskoro srušiti. Na ciglama tog templa postoje dva natpisa, ali su toliko stari da se ne mogu pročitati. Oko 200 metara južno od ovog templa nalazi se drugi templ i neki ljudi kažu da je to stari templ koji je sagradio Puṇḍarīka Vidyānidhi.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je nazivao Puṇḍarīku Vidyānidhiya "ocem" i dao mu ime Premanidhi. Puṇḍarīka Vidyānidhi je kasnije postao duhovni učitelj Gadādhare Paṇḍita i prisni prijatelj Svarūpe Dāmodara. Gadādhara Paṇḍita je u početku pogrešno mislio da je Puṇḍarīka Vidyānidhi običan čovjek koji se zanima samo za novac, ali je kasnije, kada ga je Śrī Caitanya Mahāprabhu ispravio, postao njegov učenik. Drugi događaj u životu Puṇḍarīke Vidyānidhiya se zbio kada je kritikovao sveštenika iz templa Jagannātha. Jagannātha Prabhu ga je zbog toga lično izgrdio pljesnuvši ga po obrazu. To je opisano u sedmom poglavlju Śrī Caitanya-Bhāgavate, Antya-Khaṇḍa. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura nas informira da još uvijek žive dva potomka porodice Puṇḍarīke Vidyānidhiya, koji se zovu Śrīla Harakumāra Smṛtitīrtha i Śrīla Kṛṣṇakińkara Vidyālańkāra. Za dalja obavještenja čitalac treba pogledati rječnik poznat kao Vaiṣṇava-Mañjuṣā.

 

STIH 15

 

baḍa śākhā, — gadādhara paṇḍita-gosāñi

teńho lakṣmī-rūpā, tāńra sama keha nāi

 

SYNONYMS: baḍa śākhā — big branch; gadādhara paṇḍita-gosāñi — the descendants or disciplic succession of Gadādhara Paṇḍita; teńho — Gadādhara Paṇḍita; lakṣmī-rūpā — incarnation of the pleasure potency of Lord Kṛṣṇa; tāńra — his; sama — equal; keha — anyone; nāi — there is none.

 

Četvrta grana -- Gadādhara Paṇḍita, opisan je kao inkarnacija moći zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe. Zato mu niko ne može biti ravan.

 

SMISAO: U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpikā [147-53] rečeno je: "Moć zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe, ranije poznata kao Vṛndāvaneśvarī, u zabavama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua se pojavila u obliku Śrī Gadādhare Paṇḍita. Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī je istakao da je u obliku Lakṣmī, Kṛṣṇine moći zadovoljstva, ranije bila veoma draga Gospodinu kao Śyāmasundara-Vallabhā. Ta ista Śyāmasundara-Vallabhā se sada pojavila kao Gadādhara Paṇḍita. Ranije, kao Lalitā-Sakhī, uvijek je bila odana Śrīmatī Rādhārāṇī. U Dvanaestom Poglavlju ovog djela Śrī Caitanya-Caritāmṛte opisani su potomci ili učeničko naslijeđe Gadādhare Paṇḍita.

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.14 & 10.15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – LORD NITYĀNANDA TRĀYODAŚĪ – 9 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
03.05.2019.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 4 MAY 2019 SATURDAY – AMĀVASYĀ [PART 2]

 

 

THE TWO PAGES OF NECTAR VERSES – DVIJE STRANE NEKTARSKIH STIHOVA

 


KOMENTAR: Za sve zainteresirane, koji žele malo detaljnije proučiti pojavu, život, učenje i odlazak Śrī Gadādhare Paṇḍita, evo dijela stihova u kojima se spominje Śrī Gadādhara Paṇḍita. Navedeni stihovi su uglavnom, sem prvog,  iz Śrī Caitanye Caritāmṛte.

 

gadādhara — O Kṛṣṇa; SB 1.8.39

gadādhara-paṇḍita-ādi — headed by Śrī Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 1.41

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 4.227-228

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 6.49-50

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 7.17

śrīvāsa-gadādhara — Śrīvāsa and Gadādhara; CC Adi 7.169

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 8.3

gadādhara paṇḍita-gosāñi — the descendants or disciplic succession of Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 10.15

śrī-gadādhara dāsa — Śrī Gadādhara dāsa; CC Adi 10.53

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 10.124-126

gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; CC Adi 11.13

gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; CC Adi 11.17

śrī-gadādhara paṇḍita — Śrī Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 12.79

jaya jaya gadādhara — all glories to Gadādhara Prabhu; CC Adi 13.3

gadādhara-ādi — and others like Gadādhara; CC Adi 17.333

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 1.219

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 2.78

gadādhara — Gadādhara; CC Madhya 3.153-155

paṇḍita gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 10.82

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 11.84

paṇḍita gadādhara — Paṇḍita Gadādhara; CC Madhya 11.159-160

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 12.157

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 14.81

gadādhara — Gadādhara dāsa; CC Madhya 15.43

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 15.183

gadādhara-paṇḍite — unto Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.78

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.130

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.255

gadādhara paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.279

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.286

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara, the learned scholar; CC Madhya 25.228

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 4.108-110

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 5.3

dāsa-gadādhara — Gadādhara dāsa; CC Antya 6.61

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.52

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.73-74

gadādhara-paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.144

gadādhara-prāṇa-nātha — the Lord of the life of Gadādhara; CC Antya 7.163

gadādhara-dāsa — Gadādhara dāsa; CC Antya 10.140-141

gadādhara-paṇḍita — Paṇḍita Gadādhara; CC Antya 10.153

gadādhara-priya — to the dear master of Gadādhara; CC Antya 11.3

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 14.89

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.39

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 26 APRIL 2017  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
02.05.2019.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 4 MAY 2019 SATURDAY – AMĀVASYĀ [PART 1]

 

 

ČETVRTA GRANA -- ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA, OPISAN JE KAO INKARNACIJA MOĆI ZADOVOLJSTVA ŚRĪ KṚṢṆE. ZATO MU NIKO NE MOŽE BITI RAVAN.

 

STIH 15

 

baḍa śākhā, — gadādhara paṇḍita-gosāñi

teńho lakṣmī-rūpā, tāńra sama keha nāi

 

SYNONYMS: baḍa śākhā — big branch; gadādhara paṇḍita-gosāñi — the descendants or disciplic succession of Gadādhara Paṇḍita; teńho — Gadādhara Paṇḍita; lakṣmī-rūpā — incarnation of the pleasure potency of Lord Kṛṣṇa; tāńra — his; sama — equal; keha — anyone; nāi — there is none.

 

Četvrta grana -- Gadādhara Paṇḍita, opisan je kao inkarnacija moći zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe. Zato mu niko ne može biti ravan.

 

SMISAO: U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpikā f147-53] rečeno je: "Moć zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe, ranije poznata kao Vṛndāvaneśvarī, u zabavama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua se pojavila u obliku Śrī Gadādhare Paṇḍita. Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī je istakao da je u obliku Lakṣmī, Kṛṣṇine moći zadovoljstva, ranije bila veoma draga Gospodinu kao Śyāmasundara-Vallabhā. Ta ista Śyāmasundara-Vallabhā se sada pojavila kao Gadādhara Paṇḍita. Ranije, kao Lalitā-Sakhī, uvijek je bila odana Śrīmatī Rādhārāṇī. U Dvanaestom Poglavlju ovog djela Śrī Caitanya-Caritāmṛte opisani su potomci ili učeničko naslijeđe Gadādhare Paṇḍita.

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 26 APRIL 2017  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
16.04.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ MAHOTSAVA [70] HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 16 APRIL 2019 TUESDAY – KĀMĀDA EKĀDAŚĪ

15.04.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ MAHOTSAVA [70] HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- ĀDIVAS [INAUGURATION] -- 15 APRIL 2019 MONDAY – DAŚAMĪ

12.04.2019.

KARMA AND ASTROLOGY - H.H. BHĀNU SWĀMĪ MAHĀRĀJA [1:10:54] -- 15 MARCH 2017 [PART 1]

06.04.2019.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 1.16.22 CLASS -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- THE CLASS BEGINS WITH A READING FROM THE ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 1.16.22 AND CONTINUES WITH VAIŚIṢTYĀṢTAKA VERSE 3 – 21 JANUARY 1982


kiṁ kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān 

rāṣṭrāṇi vā tair avaropitāni

itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ-

snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam


 

SYNONYMS: kim — whether; kṣatra-bandhūn — the unworthy administrators; kalinā — by the influence of the Age of Kali; upasṛṣṭān — bewildered; rāṣṭrāṇi — state affairs; vā — or; taiḥ — by them; avaropitāni — put into disorder; itaḥ — here; tataḥ — there; vā — or; aśana — accepting foodstuff; pāna — drink; vāsaḥ — residence; snāna — bath; vyavāya — sexual intercourse; unmukha — inclined; jīva-lokam — human society.

 

The so-called administrators are now bewildered by the influence of this Age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this?

 

PURPORT: There are some necessities of life on a par with those of the lower animals, and they are eating, sleeping, fearing and mating. These bodily demands are for both the human beings and the animals. But the human being has to fulfill such desires not like animals, but like a human being. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation, but if a human being does so the act will be considered a public nuisance, and the person will be criminally prosecuted. Therefore for the human being there are some rules and regulations, even for fulfilling common demands. The human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the Age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following the rules and regulations, and this deterioration of social and moral rules is certainly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. In this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of their wards. They should know that so many innocent children are victims of bad association awarded by the influence of this Age of Kali. We know from Śrīmad-Bhāgavatam that Ajāmila, an innocent son of a brāhmaṇa, was walking down a road and saw a śūdra pair sexually embracing. This attracted the boy, and later on the boy became a victim of all debaucheries. From a pure brāhmaṇa, he fell down to the position of a wretched urchin, and it was all due to bad association. There was but one victim like Ajāmila in those days, but in this Age of Kali the poor innocent students are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a kṣatriya. The kṣatriyas are meant for administration, as the brāhmaṇas are meant for knowledge and guidance. The word kṣatra-bandhu refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the Age of Kali, everywhere, politically, socially or religiously, everything is topsy-turvy, and therefore for the sane man it is all regrettable.

 

Thus ends the purport of Text 22 by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda of Chapter 16, Canto 1.

 

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA: So Dharma the personality of religiosity in the form of a bull is asking the mother Earth who is in the form of a cow, why she is lamenting. In this inquiry we are able to understand some more details about this Kali-yuga. We can understand that in the Kali yuga there are so many problems. People are fallen away from the strict path of religiosity. In the Vedas it is described that unless one follows the authoritative teachings of the scriptures, then one is surely going to simply create a disturbance in the human society. This has been explained in Sanskrit, quoted by Srila Rupa Goswami:

 

śruti-smṛti-purāṇādi - pañcarātra-vidhiṁ vinā

aikāntikī harer bhaktir   utpātāyaiva kalpate

 

Utpātāyaiva kalpate means simply to render s… disturbance in the world. Whatever religiosity is being pushed is also this type of unauthorized disturbing religiosity in most of the cases. Religion which does not accept God as He is. What is the use of a religion that does not accept God as He is? But in most of the cases the religion that people are understanding today, even those which were originally pure due to so many misinterpretations, they’re also understanding in a distorted way.

 

In this regard in the Padma Purana where it says that the slokas that one… or mantras that one receives from outside the bona fide sampradaya will be fruitless, mantra… asampradāya-mantra niṣphalātaḥ In the Padma Purana it is described that there are four sampradayas – Sri, Brahma, Rudra and Kumara. Lakshmi, Brahma, Lord Siva and the four Kumaras and each started a sampradaya. Lakshmi devi gave mercy to the sampradaya to Ramanujacharya, Brahma gave to Madhvacharya, and Lord Caitanya has blessed this sampradaya of Brahma and Madhvacharya by appearing therein. The Rudra sampradaya is Vishnu Swami. Vishnu Swami contemporary or one of his main acharyas who is famous in this part of India is Vallabacharya. And the Kumara’s sampradaya, famous Acharya is Nimbarka Acharya, Nimbarka Goswami.

 

Also it predicts in the Padma Purana that someone will be born in Jagannath Puri… it is called Purushottama, someone will be born in Jagannath Puri and by his preaching the message of the four sampradayas would spread all over the world and pure Vaishnavism would be established. And all the… remember, one of the four sampradayas would appear in Jagannatha Puri and spread pure Vaishnavism all over the world by his uh… by his influence. So in studying the history we can understand that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura appeared in Jagannatha Puri and he was always trying to spread the message of pure Vaishnavism, pure Krishna consciousness all over the world and on his order, lord… or rather our beloved spiritual master and Founder Acharya, Bhaktivedanta Swami Prabhupada went and carried his message all over the world. Srila Prabhupad said that if there was any secret, it was simply that he was carrying out the order of his spiritual master. So actually in this Kali yuga there are so many faults but there is only one solution. And there is only one good quality but that good quality is so wonderful that it outshades all the bad qualities.

 

This is described by Sukadeva Goswami to Maharaja Parikshit:

 

kaler doṣa-nidhe rājann

asti hy eko mahān guṇaḥ

 

“Hey Maharaja Parikshit, this Kali yuga is like an ocean of defects. So what is the use of going on explaining more? But in spite of all these defects there is one great good quality, asti hy eko mahān guṇaḥ a great, wonderful quality in this Kali yuga which you won’t find in other ages. kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet By chanting the Holy Names of Krishna in sankirtana, one is liberated from the material bondage, liberated from the contamination of the material modes, elevated to the transcendental platform and param vrajet, returns to his original position in an eternal relationship with Krishna in pure loving devotion.”

This greatest of all boons, this most rare and highest goal, rarely achievable and highest goal of life, pure love of Krishna is easily available in this Kali yuga by chanting the name of Krishna. How hard munis and rishis have to endeavor, performing different types of tapasya, different types of austerity, penances in order to achieve even a siddhi, mystic powers, what to speak of liberation and hardly anyone would be able to achieve the Vaikuntha-lokas or Krishna-loka. What to speak of actually achieving pure love for Krishna. But that is available in this Kali-yuga. That is a very great, inconceivable boon.

 

One may not be able to perform his karma properly or his jnana properly or his yoga properly in Kali yuga but one can perform Krishna-kirtana and by that achieve all the benefits which would only be achieved by the other processes after great difficulty, or may not even be achievable. So that is a very great opportunity but unfortunately the fallen people of this age, they don’t know anything about chanting Hare Krishna, they have no desire to chant Hare Krishna, they have no taste for chanting Hare Krishna.

 

Nowadays because chanting has become popular, many groups are chanting but because Srila Prabhupada has preached Hare Krishna Maha Mantra all over the world which is the authorized Maha Mantra of the age, so individual gurus and pandits, to give themselves some vaisistya, that means some particular characteristic that you can recognize him from others… just like every muni has to have his own idea, each one makes up their own kirtan. Someone may say, “Hari Hare Krishna, Gopal Krishna.” Or one may say “Narayana” or this one, or that one, they go on making different mantra.

 

That is just to keep a party line. But the point is that to actually repeat the mantra which has been given in the Vedas just like in the Kali Santarana Upanishad it is clearly said the 16 names of the Hare Krishna Maha Mantra:

 

iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁ   kali-kalmaṣa-nāśanaṁ

nātaḥ parataropāyaḥ   sarva-vedeṣu dṛśyate

 

Said that there is no alternative in this Kali yuga except chanting these 16 names, they destroy all the ill effects of Kali yuga, you see. So who is actually bona fide is in one of these four sampradayas and he is chanting the authorized names. It was predicted the four sampradayas will become one by preaching. They will all become Brahma sampradaya.

 

So this preaching was initiated by Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura in a broad scale. At that time Srila Prabhupad, he also felt very deeply that the order of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura was not being carried out and therefore he gave so many advices and so many prayers. Some of his Vyasa puja offerings contain a wealth of instruction. Actually Srila Prabhupada told us that we should learn from the example of the Gaudiya Matha. A bad example is also something to learn from.

 

When someone makes a mistake then an intelligent person will learn from that and not make the same mistake. If someone runs out in the rain and gets wet, an intelligent person will realize that it is wet, it is raining, he doesn’t run out. It says, wet paint on the wall and someone comes up and says, wet paint, is it still wet, he puts his finger on it and looks at his finger and it is all green from the paint, “Ah, the paint is wet.” Then other people will not walk over and touch the paint. So the writing is already on the wall, we have the example from our predecessors, advanced vaishnavas, that no matter how advanced one may be in sadhana, in philosophy, born into various types of spiritual activities and rituals or even how many buildings one has been able to accrue but the real thing is that one has to take up the message and the teachings of the previous spiritual master.

 

Unless the instruction of the spiritual master are followed, then everything is lost. Then it becomes like an empty shell. So of course Srila Prabhupada is our Founder Acharya of this movement and he has perfectly captured the real essence of the previous acharyas before him, their instructions, so for the eternal future of our movement, we have to also always follow the instructions of Srila Prabhupada very carefully. In that way the line is handed down. Simply clarification is there but no alteration beyond the essential mood of Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. Especially since Srila Bhaktivinoda Thakura came and revived the Vaishnav movement of Lord Caitanya and prayed for a spark of Vishnu and Bhaktisiddhanta came in fulfilment of the Padma Purana prediction and in fulfilment of the prayers of Bhaktivinoda Thakura and then on the order of Srila Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada is empowered and directly Sri Caitanya Mahaprabhu acting through Srila Prabhupada, personally going all over the world, through the presence of Srila Prabhupada, this movement has again been spread as Lord Caitanya has predicted. So we have to follow their instructions very carefully.

 

In this regard Srila Prabhupad wrote at the 86th appearance day of Srila Bhaktisiddhanta a uh, ashtakam [audio discrepency – 50 seconds] called the Vaisisyashtaka, the eighth… the eight special characteristics of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. I thought to read from the third Vaisistya. There Prabhupad has written and as best as I can I will give a brief translation and discuss the topic, trtiya Vaisistya:

 

sabai miliya basi'yadi cinta kore   tabei sucaru haya se-saba pracare

tai se tomara ajna sabai miliya   pracarera karya kara vanite majiya

nakala karite gele biparita phala   yata dina yabe saba haibe bikala

ekhanao phiriya eso prabhura ajnaya   sakale miliya maji tahara pujaya

phula-phala mahotsave puja nahi haya   vanira sevaka yei sei ta' pujaya

vanira ye seva haya sei sabdabrahma   phiriya aisa bhai na kario dambha

'kalidasa naga' sei mastara masaya   balechila ekadina prakasya sabhaya

kalira misana ha'la sara prthvi jure   mahaprabhura sarakatha khacara bhitare?

chi: chi:! lokalajja nai amadera bhai   vyavasadari cale kari sisyera varai

prabhu tai balechila pracara karibare   kanistha tukuka sudhu ghanta naribare

 

So, within each astaka theres ten slokas. That is why it took a little long. He is saying sabai miliya… I will just give in English to save time. That if we all sit down together and we think and discuss how to expand the movement of Caitanya Mahaprabhu then that is very expert and that preaching becomes very efficient and effective. tai se tomara ajna sabai miliya. In this way it is your order that everyone should together take up the preaching work and in the distribution of Lord Caitanya’s vani or message enjoy transcendental pleasure together in transcendental association with all of the Vaisnavas. But instead of following the order of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura if we simply artificially imitate him by establishing… he didn’t say this but the purport of course says that they imitated by establishing one Acharya instead of establishing a governing body that Bhaktisiddhanta had ordered them for preaching unitedly. That,

 

nakala karite gele biparita phala

yata dina yabe saba haibe bikala

 

As long as they try to artificially imitate Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura and simply independently set up private acharyaships, it will simply be a disturbance and will simply be a uh, unfruitful effort for actually satisfying his uh, desire.

 

Ekhanao phiriya eso prabhura ajnaya. Now come back, come back, accept the Lord’s order, let us all together enjoy in worshipping our spiritual master. A festival of flowers and fruits is not a real worship… only a festival of flowers and fruits is not a real worship but to be the servant of his order, that is the real puja and he who is the servant of that order, he is the real worshipper, who serves the order of the spiritual master, he be… that order is shabda brahman and he is on the transcendental platform. So come back my dear brothers, do not be puffed up, do not be falsely proud, come back. Then he said:

 

I am sorry but I don’t know the purport.

 

'kalidasa naga' sei mastara masaya

balechila ekadina prakasya sabhaya

 

He is saying that our master Kalidas Nag has said that once in an open meeting one day. So this is something that they know, those Godbrothers, they know exactly. I don’t know if this is the time when one Godbrother openly chastised the other missions, the other missions who have proclaimed that their leaders are avatars. I think it must be that because in the next sloka Prabhupada says kalira misana ha'la sara prthvi jure so the word mission is used. That there are some missions that say their guru is God and one disciple of Bhaktisiddhanta did not accept that and denied publicly in a very strong way and he got special mercy from Srila Bhaktisiddhanta.

 

So here Srila Prabhupada says that Kali’s mission is all over the world, that Kali’s preaching is going on everywhere in different ways and Caitanya Mahaprabhu’s essential lessons or teachings, they are being kept inside a cage because the preachers are not going out and preaching, they are not cooperating together, they are involved in their own individual effort. Therefore it is staying contained.

 

So then Srila Prabhupada is saying chi chi – chi chi means… that is the word that you say in Bengali when you just want to be disgusted. Just like shame shame! Shame shame! That “Do you not have any shame? lokalajja nai. Don’t we have any shame uh, brothers, for what is going on? That, just like a business man we are going around accepting disciples? So for that reason our master has told us that we should simply do preaching. He told us that it is simply the neophyte, kanishtha devotees who stay and ring the bell and do the worship in their temple and don’t arrange for broadcasting the message of Caitanya Mahaprabhu all over the world. So come out, come out of your cages, come out of those asramas which are like prison houses and come out and preach everywhere amongst the people.”

 

So this was the third Vaisistya Bhaktisiddhanta offered on his appearance day and it appears to be at that time… which was before Srila Prabhupada went to the West. Prabhupada had full vision what was required of Bhaktisiddhanta, to satisfy Bhaktisiddhanta’s desires. It was his humility in his attempt he was always trying to encourage his Godbrothers to work unitedly. When he saw there was no hope, when he tried his whole life, then finally at the age of 70 when he saw no matter what he did, there was nothing that would get the others to work together in a cooperative spirit, then he single-handedly went out to preach. After trying for practically fifty years… or forty years of his life after Bhaktisiddhanta had left, he tried to get everyone to work together.

 

Then he went out and spread Krishna consciousness all over the world. I personally saw when he came back to Mayapur he would beg his Godbrothers to…

 

[Break]

 

When something is together then somehow or other you keep it together. Once you break it is difficult to bring it back, that type of crude material example we can see that once the Gaudiya Mission stopped following the strict order of Bhaktisiddhanta and broke apart, practically speaking they could never be brought back together. At least in that whole generation until now we have not seen them be able to do it. Nor I see any sincere desire in that direction.

 

In ISKCON, now the ball is in our courtyard and history will be our witness how we are able to follow the instruction of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Founder Acharya and continue working together, continue to preach by using our common intelligence all over the world because we are under the same banner. People have the greatest respect for this movement and whatever happens anywhere that is to the credit and discredit of everyone. So that type of a unified force even from the material vision has got unlimited potency.

 

Although in calculating in other material ways you might say that we are limited but even the materialistic, they look, they cannot find where is the limit of this movement. And actually we know that where there is Krishna there is no limit. He has got unlimited power, unlimited resources of every kind because He is the Supreme Bhagavan, the Absolute Truth.

 

So as long as we can keep serving the order of our spiritual master, the other rituals which we do, nothing wrong with them, but we shouldn’t think that the rituals are the everything. The rituals are simply a method for reminding us of our duties to follow always the instruction of the spiritual master. That instruction – serving that instruction, that is Bhagavat-dharma, that is sabda-brahman. What Krishna has given in the Gita in the Bhagavata, we understand how to practice through the words of the bona fide acarya.

 

So through the words of Srila Prabhupada, previous acaryas, we know how to practice this Krishna consciousness movement. And if we stick to that principle of serving their order, then there is no doubt that this movement will go on receiving the unlimited blessings of Krishna. That is why Srila Prabhupada in his very books has written that if someone thinks that they can preach the message of Sri Caitanya Mahaprabhu by leaving this Krishna consciousness movement, that person is hallucinating. He is hallucinating.

 

In the third canto of the Bhagavatam, fourth part, Kapila Muni describes to Devahuti… Kapila Bhagavan describes to Devahuti that there are four types of devotion. Basically there are two types: materialistically contaminated and pure. In the materialistically contaminated you can divide into three – tama, raja and sattva. That can further be divided into nine-fold devotional service which comes 27 and again subdivide each one into goodness, passion, ignorance becoming 81. But above that is pure devotional service which is simply carrying out the desires of the Lord through the guru-parampara as He has desired without any material consideration or without any material adjustment, simply performing their instruction without a desire for any material gain.

 

Someone who is contaminated by ignorance, it describes that he is very envious, he is a separatist, he wants… he thinks that he is the only one who is doing properly and everyone else is not able to do properly and he is pretty angry and he is very vengeful, this is the devotional symptom of a person in the mode of ignorance. But because he has accepted Krishna as the Supreme goal, he is respected but is avoided because such a person is not good association.

 

Someone who is performing devotional service in the mode of passion, it describes that he wants to get his own personal aggrandizement, he wants to get his own name and fame, he wants to get various types of material facilities, comforts through devotional service. In this way he is also a separatist because his purpose is a bit separate than Krishna, he has got some other motive.

 

A devotional service in the mode of goodness person is performing rituals, doing the puja in the temple, doing the varnashrama system and being a little proud that he is very pakka in those type of rituals, in that type of varnasrama and in this way he wants to also get liberation, wants to somehow uh, be elevated in a… in one way or another and he feels himself very uh, effective, actually he also has a separate mentality and his mentality is not purely to satisfy Krishna, but uh, he is little bit proud of his own position in one way or another.

 

So these three categories have been mentioned, and then in the fourth category the same teaching that uh, ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati that unbroken and unmotivated devotional service completely satisfies the self, that someone who is in pure devotional service, he immediately becomes satisfied. He immediately becomes spiritually ecstatic and he does not have any desire for any benefit in exchange of that service, neither is the service broken by any material thing. It goes on continuously irregardless of whatever the situation may be.

 

So we should be very careful to follow the orders of Srila Prabhupada as is given in his literatures and as they are coming down in a very pure way, unmotivatedly in the mood of pure devotional service. No matter how great one may be if we are careless we can become contaminated by any of these three gunas and any of the 81 shades of contamination of devotional service, even if it is the 81st which is satya satya, double combined with atma-nivedanam, still we don’t care for that. We want cent-percent pure devotional service anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. We want that pure devotional service. Therefore we should be very careful against contamination of even sattva-guna what to speak of raja and tamo gunas.

 

If some devotee becomes overwhelmed by tamo guna, becomes revengeful, becomes envious, becomes angry, in his devotional service, he should give it up. This is not the way to please Prabhupada. That is not in Prabhupada’s interest if someone becomes very motivated in devotional service, he should give it up. If one becomes little bit uh, proud or somehow situated in some type of material mode of goodness in this vision, varnasrama idea that “Because I am a sanyasi I cannot serve in one way.” “Because I am a grihastha I cannot preach Krishna’s message.” there is no such restriction for rendering pure devotional service. Or the preachers sometimes are looked down upon by the pujaris, this and that, all these type of things, these show slight mixture of different shades of tamas, rajas and satva gunas in devotional service. But one should come up to the pure platform of simply carrying out the order of the spiritual master; everything else is instrumental to that end. That is the essence.

 

So here we find that in this Kali yuga because the leaders have lost the guidance of the scriptures, they have been misled, the whole world is in a topsy turvy situation. The only solution in this Kali yuga is this chanting of Hare Krishna, that means that simply the preachers of this pure process of Lord Caitanya’s movement, they are the hope for the whole world. So the preachers must always remember Prabhupad’s instruction that purity is the force. Purity means to avoid not only the gross breaking of the material principles… the regulative principles but also to avoid contamination of mode of goodness, passion or ignorance in our devotional service.

 

We should at every moment think simply what is pleasing to Krishna, what is pleasing to my spiritual master, the guru parampara, accept that, what is displeasing, reject that. This is the process of surrender in devotional service. We should always follow that maxim and definitely we will get the shelter of our previous acharyas and we will be able to fulfill even more than our own idea. The… Just as Prabhupada, he was able to fulfill the predictions more than his expectation. Similarly, by Prabhupada’s mercy and the mercy of Caitanya Mahaprabhu and His great devotees, this ISKCON movement will be able to fulfill the desires of Lord Caitanya and Prabhupad more than what we could expect, if we simply stick humbly and sincerely to their vani, to their words, that is our only shelter, that is our only connection.

 

śrī-kṛṣṇa-caitanya   prabhu-nityānanda

śrī-advaita gadādhara   śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa   kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

hare rāma hare rāma   rāma rāma hare hare

 

Are there any questions?

 

Question: [Inaudible] devotional service in tamo-guna and rajo-guna, so what are we to do with the people who are not devotee, but they are sattva-guna, which actually we are preaching in India at this time? The most of the people, they are in sattva-guna (inaudible) and they are puffed by the sattva-guna, so what their position to us?

 

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja: So that is devotional service in satva guna. They are going to temple; they are doing some devotional service. Maybe their standard… there are nine types of devotional service, these are subdivided, then again subdivided, then again 81 divisions in each guna and in the three gunas. So the solution is simply to preach pure devotional service.

 

Sometimes because Lord Caitanya’s movement, He is able to purify even the most fallen people, that those people who are very much in the mode of goodness, they think. “Well, this movement of Lord Caitanya is only for the mlecchhas or the fallen people or the different type of outcastes or whatever, but for us we follow strictly the uh, conservative varnashrama program.” Hinduism, this and that whatever. But the point is that Lord Caitanya’s ocean of nectar is ever expanding and as an ocean overcomes its uh, boundaries, by the preaching of the devotees, we have to show the example and to present to them that this is not meant simply for a particular class of people but it is meant for all classes, whether their background is sattva-guna or whether it is tamo-guna or whatever it may be. It is for everyone.

 

This is the universal process of this Kali yuga and those who are intelligent, they will accept and those who are not intelligent even they don’t accept. You see those who are intelligent they accept and they swim in that ocean of nectar when it floods and the others they may not be able to swim but they are swept away anyway and they are forced to float on the top of it because there is no more dry land to stand on. Everywhere there is simply the nectar of Caitanya Mahaprabhu’s movement.

 

In this way by organizing big festivals, by organizing preaching in various way, everywhere, those people, they will not be able to avoid to chant. So Lord Caitanya, He said “Be humble, beg the people, beg them, go door to door, beg them to take up the chanting of Hare Krishna, the worship of Krishna, the study of Krishna’s sacred teachings, Gita and Bhagavata.” He said “Beg the people.”

 

Personally Lord Nityananda and Haridas Thakur, They went door to door begging. This preaching movement is pure nectar, going and simply begging from the people. A person is very proud and if you go and you beg from him one thing, you please chant Hare Krishna, how can he refuse that “No, I won’t chant Hare Krishna.” Is there anyone… how can he refuse if he is proud of being religious, if we present it in the right way? But that ability, that is only possible if we get the mercy of Prabhupad, you see, the spiritual masters, of Krishna, Caitanya Mahaprabhu, Nitayananda Prabhu, then if we somehow or another get Their blessing… we go on trying, surely some day we will be able to get so many people.

 

In South India we were asking the people to take up the chanting of Hare Krishna and they are very… they’re strict but even the high Brahmana class as well as even some Muslems and other people, they all came forward to pledge that they will chant every 108 times Hare Krishna because this is the yuga-dharma and they are going to follow the principles of Caitanya Mahaprabhu as far as possible. And in one meeting… in Madras alone, 3.000 people were signed up.

 

I went to Delhi. Lokanath Swami said “I don’t think you can do it in Delhi, it is very difficult. So we printed up in one day 100 sheets and then in the middle of the Ramanandi meeting I made an appeal at the end that “This is the yuga dharma, which of you will chant 108 times a day to carry on the torchlight of knowledge of Caitanya Mahaprabhu for purification in this Kali yuga?” And out of the assembly of about 1,500 people, 500 people stood up, “We will daily chant Hare Krishna, we will follow the order of Caitanya Mahaprabhu.” They came up to sign the form. That Ramanandi guru, he flipped out, or he completely became wild, took the microphone from me, said it will cause a disturbance, this that, and gave it to some uh, this Ramayana singer who started immediately singing Tulsidasa Ramayana, “Rama-nama” In spite of that people jumped over the stage and signed up and said, “Give me a form. We want to… even one of the Ramanandi sadhus, he came and said “I’ll also chant.”

 

Devotees: Gaura-Premānande Hari-Haribol!

 

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja: The point is that this process… if we beg the people to chant, so many people will come forward. Then all we have to do is see that after we… they agree to chant, that we keep some contact and see that they go on chanting. Anyway, whatever it means if somehow or another through book distribution, through our appeals… Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, he wrote to his disciples. We found some old letters which are collected and he wrote a letter to a disciple, how they can preserve the Mayapur preaching. He said that first thing is to establish printing press, then to distribute … print and distribute books. And the third thing he said is go on preaching in namahatta. Nama Hatta means that to get every person to practice, not simply that only full time devotees practice, every single person has to be encouraged to practice in their own house, in their own community, you see.

 

That Srila Prabhupada said also in the third canto of the Bhagavatam, that there is no reason why every family in every society in every country of the world cannot chant Hare Krishna in their house every day. Srila Prabhupada. This is what Srila Prabhupada kept repeating to us the varnasrama preaching. The devotees said no, the public the public, the public. Varnashrama preaching that is the modern… that is the way Prabhupada described it, is not different from what Bhaktivinoda said, Nama Hatta. It means getting the people to practice. What is varnashrama? Accepting Krishna, if you don’t accept Krishna there is no question of varnasrama. So it is the same program.

 

Hare Krishna!

 

Transcribed by Jayaraseshwari Devi Dasi -- 23 September 2014.

 

Revised by Jagannatha dasa Brahmacari.

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja -- Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.22 Purport -- by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness:

 

Copyright © 1977-2013 His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja. All rights reserved. Sitemap.

 

Audio player: 19820121-Śrīmad-Bhāgavatam.1.16.22 & Vaisistyastaka-Verse-3-Literal-Version

 

http://vedabase.com/en/sb/1/16/22

 

http://jpsarchives.net/record/19820121-srimad-bhagavatam11622-vaisistyastaka-verse-3-literal-version-410

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=ts

 

 

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/

Stariji postovi

ISKCON  GURUI  --  SVJESNOST KRISHNE
<< 05/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
57455

Powered by Blogger.ba